مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
دانلود کتاب-->>> دانلود رایگان کتاب-->>> دانلود کتاب پزشکی و سلامت-->>> دانلود پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی

دانلود پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی

 • نام کتاب : پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی
 • ژانر کتاب : دانلود کتاب پزشکی و سلامت
 • نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
 • زبان کتاب : فارسی
 • تاریخ درج : 2022-12-21 08:52:31
 • تاریخ بروزرسانی : 2022-12-21 08:52:31
 • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
 • امتیاز منتقد به پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی : 9

سلام سلام به قسمت دانلود پایان نامه ما خوش آمدید
امروز برای شما پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی رو در سایت آماده کردیم پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی یکی از های خواندنی اینترنتی که مناسبتر شما هم این کتاب رو مطالعه نمایید پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی در قسمت دانلود پایان نامه برای دانلود گذاشتیم
دانلود رایگان پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی ۰ پایان نامه مقایسه پارامترهای برون تن و تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های متفاوت لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران
پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی آموزش نگارش پایان نامه ، مقاله ، پروپوزال 

 بانک دانلود پایان نامه

 

 

————-

لیست ” پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی : مقایسه پارامترهای برون تن و تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های متفاوت لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران ” بدین شرح است:

فصل اول: کلیات

۱-۱- هدف مطالعه

۱-۲- ارزش

۱-۳- تاریخچه کشف غده تیروئید و هورمون های تیروئید

۱-۴- تاریخچه استفاده هورمون های تیروئید در معالجه مریضی

۱-۵- تولید و ترشح هورمون های تیروئید

۱-۶- تبدیل تیروکسین به تری یدوتیرونین در بافت های غیر تیروئیدی

۱-۷- تاثیرات فیزیولوژیک هورمون های تیروئید در بافت ها

۱-۸- تعریف کم کاری غده تیروئید

۱-۸-۱- تعریف کم کاری غده تیروئید اولیه

۱-۸-۲- دلایل رایج کم کاری غده تیروئید

۱-۸-۳- نشانه ها رایج مریضی کم کاری غده تیروئید

۱-۸-۴- شناسایی کم کاری غده تیروئید

۱-۹- معالجه کم کاری غده تیروئید اولیه

۱-۹-۱- لووتیروکسین سدیم 

۱-۹-۲- خصوصیات فیزیکوشیمیایی لووتیروکسین سدیم

۱-۱۰- تحقیق رابطه ساختمان مواد تیروئید با فعالیت آن

۱-۱۰-۱- زنجیره جانبی آلیفاتیک

۱-۱۰-۲- حلقه متصل به آلانین 

۱-۱۰-۳- اتم اتصال دهنده دو حلقه

۱-۱۰-۴- حلقه فنول

۱-۱۰-۵- گروه هیدروکسیل حلقه فنول

۱-۱۱- مکانیسم تاثیر هورمون های تیروئید

۱-۱۲- فارماکوکینتیک

۱-۱۲-۱- جذب

۱-۱۲-۲- توزیع

۱-۱۲-۳- متابولیسم و دفع

۱-۱۳- روش های اندازه گیری هورمون های تیروئید

۱-۱۳-۱- روش رادیوایمونواَسی

۱-۱۳-۲- روش RT3Up

۱-۱۳-۳- سنجش آزمایشگاهی عیار تیروکسین آزاد

۱-۱۳-۴- سنجش آزمایشگاهی تیروکسین آزاد

۱-۱۳-۵- سنجش آزمایشگاهی تری یدوتیرونین

۱-۱۴-الزام انجام کار

فصل دوم: مواد و روش ها

۲-۱- مواد

۲-۲- دستگاه ها و وسایل

۲-۳- نمایانات محصول های لووتیروکسین مورد مطالعه

۲-۴- آزمون های برون تن

۲-۴-۱- معتبرسازی روش آنالیز

۲-۴-۱-۱- انتخابی بودن

۲-۴-۱-۲- خطی بودن

۲-۴-۱-۳- صحت

۲-۴-۱-۴- دقت

۲-۴-۱-۴-۱- دقت دستگاه

۲-۴-۱-۴-۲- تکرار پذیری

۲-۴-۱-۵- حد تشخیص

۲-۴-۱-۶- حد تعیین میزان

۲-۴-۲- آزمون تعیین میزان ماده اثربخشه در قرص لووتیروکسین سدیم

۲-۴-۲-۱- آماده محلول معیار لووتیروکسین

۲-۴-۲-۲- آماده محلول استوک معیار داخلی

۲-۴-۲-۳- تقویت دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

۲-۴-۲-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت

۲-۴-۲-۵- روش کار

۲-۴-۳- آزمون تعیین یکنواختی ماده اثربخشه در قرص لووتیروکسین سدیم

۲-۴-۳-۱- آماده محلول معیار لووتیروکسین

۲-۴-۳-۲- آماده محلول استوک معیار داخلی

۲-۴-۳-۳- تقویت دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

۲-۴-۳-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت

۲-۴-۳-۵- روش کار

۲-۴-۴- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم

۲-۴-۴-۱- آماده محلول های معیار لووتیروکسین برای آزمون انحلال ۱و ۲

۲-۴-۴-۲- تقویت دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا در آزمون انحلال ۱ و ۲

۲-۴-۴-۳- روش کار تعیین شتاب انحلال در قرص لووتیروکسین سدیم برای آزمون انحلال ۱ و ۲

۲-۴-۴-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت برای آزمون انحلال ۱ و ۲ 

۲-۵- شناسایی و تعیین میزان ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین

۲-۵-۱-آماده محلول های معیار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین

۲-۵-۲-آماده محلول استوک معیار داخلی

۲-۵-۳- تقویت دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

۲-۵-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت

۲-۵-۵- روش کار

۲-۶- طیف سنجی جرمی

۲-۶-۱- اجزاء دستگاه LC-MS/MS  

۲-۶-۱-۱- سیستم ورودی

۲-۶-۱-۲- یونیزاسیون

۲-۶-۱-۲-۱- یونیزاسیون الکترواسپری

۲-۶-۱-۳- اطاقک سرعت دهنده

۲-۶-۱-۴- اطاقک رانش

۲-۶-۱-۵- آشکارساز

۲-۶-۲- توان تفکیک LC-MS/MS   

۲-۶-۳- ترتیب تجزیه ای

۲-۶-۴- طیف سنج های جرمی دنبال هم

۲-۶-۵- روش های تزویجی

۲-۶-۶- سیستم های متفاوت پایش یون ها توسط دستگاه  LC-MS/MS

۲-۶-۶-۱- پایش یون ها با روش تمام اسکن

۲-۶-۶-۲- پایش یون ها با روش اسکن یون های دختر

۲-۶-۶-۳- پایش یون ها با روش اسکن یک بازتاب انتخابی و بازتاب های انتخابی چندگانه

۲-۷- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با مصرف متد    C-MS/MS

۲-۷-۱- تقویت دستگاه LC-MS/MS   

۲-۷-۲- روش کار

۲-۸- مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید

۲-۸-۱- تعریف مطالعه مداخله ای

۲-۸-۲- روش کار مطالعه تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی

۲-۸-۳- روش جمع آوری داده ها

۲-۸-۴- محاسبه حجم نمونه

۲-۸-۵- روش نمونه گیری

۲-۸-۶- روش کور کردن مطالعه

۲-۸-۷- ممحدودهیت های مطالعه

۲-۸-۸- ملاحظات اخلاقی

۲-۹- آنالیز داده ها

فصل سوم: نتایج

۳-۱- نتایج آزمایشات برون تن

۳-۱-۱- آزمون تعیین میزان ماده اثربخشه در قرص لووتیروکسین سدیم

۳-۱-۱-۱- تحقیق صحت آزمون تعیین میزان ماده اثربخشه

۳-۱-۱-۲- تحقیق دقت دستگاه کروماتوگرافی

۳-۱-۱-۳ تحقیق تکرار پذیری آزمون تعیین میزان ماده اثربخشه

۳-۱-۱-۴- رسم منحنی کالیبراسیون

۳-۱-۱-۵- محاسبه حد شناسایی و حد تعیین میزان

۳-۱-۱-۶-  تعیین میزان ماده اثربخشه

۳-۱-۲- آزمون تعیین یکنواختی مقدار ماده اثربخشه قرص های لووتیروکسین سدیم

۳-۱-۲-۱- رسم منحنی کالیبراسیون

۳-۱-۲-۲- محاسبه حد شناسایی و حد تعیین میزان

۳-۱-۲-۳- تعیین یکنواختی مقدار ماده اثربخشه

۳-۱-۳- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم

۳-۱-۳-۱- رسم منحنی کالیبراسیون

۳-۱-۳-۲- محاسبه حد شناسایی و حد تعیین میزان

۳-۱-۳-۳- تحقیق انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت تقویت ۱

۳-۱-۳-۴- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت تقویت ۲

۳-۱-۳-۵- محاسبه پارامترهای انحلال T50% وDmax  تحت تقویت ۱ و ۲ انحلال

۳-۱-۴- تعیین میزان ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین

۳-۱-۴-۱- رسم منحنی کالیبراسیون

۳-۱-۴-۲- محاسبه حد شناسایی و حد تعیین میزان

۳-۱-۴-۳- تعیین میزان ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین

۳-۱-۵- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با روش LC-MS/MS 

۳-۲- نتایج مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید

۳-۲-۱- مطالعه تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی محصول های لووتیروکسین با توجه به جنسیت بیمار

۳-۲-۲- مطالعه تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی محصول های لووتیروکسین با توجه به سن بیمار

۳-۲-۳- مطالعه BMI قبل و پس از استفاده محصول کارخانه های ایران هورمون و برلین شیمی

۳-۲-۴- مطالعه نشانه ها بالینی قبل و بعد از استفاده محصول دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی

۳-۲-۵- مطالعه نشانه ها آزمایشگاهی قبل و پس از استفاده محصول دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

۴-۱- بحث

۴-۲- نتیجه گیری

توصیهها

پیوست ها

منابع و مآخذ

————-

نمایانات مقاله:

دسته:  داروسازی

عنوان پایان نامه : مقایسه پارامترهای برون تن و تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های متفاوت لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران

قالب بندی : pdf

قیمت : رایگان

.

جهت دانلود رایگان پایان نامه مقایسه پارامترهای برون تن و تاثیرقسمتی بالینی و آزمایشگاهی فرآورده های متفاوت لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران اینجا کلیک نمایید


مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی داروسازی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی دکتری

دانلود پروژه و پایان نامه رشته دکتری

.


به دسته بندی دانلود مجلات ببینید کلیه انرژی ما برای راحتی کار با گوشی خواهد بود
لطفا ایده های خودتون رو برای دانلود پایان نامه پزشکای حرفه ای داروسازی ما قرار بدید

 • مجله سرگرمی یاثار
 • برچسب ها

  آخرین کتاب های مشابه در دسته بندی دانلود کتاب پزشکی و سلامت

  دانلود pdf کتاب  بازگشت ریشی   دیپاک چوپرا (دی پک چوپرا)
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 16:55:11
  نام نویسنده :  دیپاک چوپرا (دی پک چوپرا)
  تعداد صفحهات  بازگشت ریشی  : 260صفحه
  مترجم کتاب  بازگشت ریشی  : لادن جهانسوز
  سایز کتاب  بازگشت ریشی  : 14.1 مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب مواد غذایی کنترل کننده قند خون رضا پوردست گردان
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 16:50:32
  نام نویسنده : رضا پوردست گردان
  تعداد صفحهات مواد غذایی کنترل کننده قند خون : ۴۳صفحه
  سایز کتاب مواد غذایی کنترل کننده قند خون : کمتر از یک مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب مواد غذایی مفید برای گردش خون رضا پوردست گردان
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 16:45:30
  نام نویسنده : رضا پوردست گردان
  تعداد صفحهات مواد غذایی مفید برای گردش خون : 39صفحه
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب گیاهان مفید در عفونتها رضا پوردست گردان
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 16:40:11
  نام نویسنده : رضا پوردست گردان
  تعداد صفحهات گیاهان مفید در عفونتها : 50صفحه
  سایز کتاب گیاهان مفید در عفونتها : یک مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب خواص آویشن رضا پوردست گردان
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 16:35:05
  نام نویسنده : رضا پوردست گردان
  تعداد صفحهات خواص آویشن : 61صفحه
  سایز کتاب خواص آویشن : یک مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب دانشنامه اختلالات زمینه ساز سنکوپ قلبی رضا پوردست گردان
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 16:30:33
  نام نویسنده : رضا پوردست گردان
  تعداد صفحهات دانشنامه اختلالات زمینه ساز سنکوپ قلبی : 70صفحه
  سایز کتاب دانشنامه اختلالات زمینه ساز سنکوپ قلبی : یک مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  • کتاب های ویژه
  • جدیدترین ها
  • آخرین نظرات
  عشق به کتاب

  عشق به کتاب

  امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب- دانلود کتاب

  توضیحات

  توضیحات

  بخش های مهم سایت

  تماس با ما

  تماس با ما

  از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید

  سوال امنیتی : خالق تمامی هستی و جهان چه کسی است ؟