دانلود pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap نامشخص
مسیر فعلی شما در سایت دهکده دانلود بخش دانلود کتاب :
دانلود کتاب-->>> دانلود رایگان کتاب-->>> دانلود کتاب کامپیوتر و رایانه-->>> دانلود pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap نامشخص

دانلود pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap نامشخص

 • نام کتاب : آموزش نرم افزار Sdrmap
 • ژانر کتاب : دانلود کتاب کامپیوتر و رایانه
 • نام نویسنده : نامشخص
 • سایز کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap : 5.5 مگابایت
 • نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
 • زبان کتاب : فارسی
 • تاریخ درج : 2021-12-15 05:00:02
 • تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 05:55:05
 • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
 • امتیاز منتقد به آموزش نرم افزار Sdrmap : 9

با سلام به سایت دانلود کتاب خوش آمدید
امروز برای شما pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap به صورت رایگان مهیا کردیم این pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap نوشته نانمایان میباشد pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap تاثیر نانمایان میباشد شما این دسترسی را دارید تا کتاب های نانمایان دنبال نمایید
pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap یکی از pdf کتاب های خواندنی اینترنتی که مناسبتر شما هم این کتاب رو مطالعه نمایید pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap در قسمت کامپیوتر و گوشی برای دانلود آماده شده

آموزش نرم افزار Sdrmap اثر نامشخص

عنوان کتاب: آموزش نرم افزار Sdrmap

نویسنده: نانمایان

تعداد صفحات کتاب: 178 صفحه

کتاب پیشنهادی : '. دانلود pdf کتاب اگنس نام فراموشی من است سوزان مایزنر .'


زبان کتاب: فارسی

حجم فایل: 5.5 مگابایت

گونه فایل: PDF

منشا: شهر کتاب
دانلود کتاب معرفی کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap نرم افزار SDR map با نام کامل SDR MAPPING & DESIGN به سفارش شرکت ژاپنی سوکیا که در گذشته با نام شرکت سوکیشا فعالیت می نمود جهت تخلیه اطلاعات و پردازش اطلاعات و ترسیم اثره برای دوربینهای شرکت سفارش داده شده است و از نرم افزار های قدیمی  در زمینه اثره برداری می باشد. این کتاب یکی از کاملترین کتاب های آموزش نرم افزار SDR Map بوده که از طریق سایت شهر کتاب برای علاقه مندان اثره برداری منتشر می گردد.

ویژگی های کتاب sdrmap

 در این کتابتلاش شده است که مطالب و جزییات مربوط به نرم‌افزار با مثال‌ها و شکل‌های خوب همراه باشد تا درک آنان برای خوانندگان ساده‌تر شود. در این کتاب  دو خصوصیت اصلی در نحوه‌ی آموزش و انتخاب مطالب مددید گرفته شده است : یکی حرکت از مطالب آسان به پیچیده و دیگری طرح مطالب پیش احتیاج قبل از مطالب وابسته.

شما می توانید این کتاب جامع را از شهر کتاب به صورت رایگان دانلود و مطالعه نمایید .

قسمتی از متن کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.
اﻣـﺎ ﺟـﺎب اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را درون ﺟﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
صفحه ۱۲ کتاب
ﯾﮑــﯽ از روﺷﻬﺎی ورود اﻃﻼﻋﺎت، ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘــﺎط ﻣﺨﺘﺼـﺎت دار از درون ﯾـﮏ ﻓـﺎﯾﻞ ﻧﻮﺷـﺘﺎری ASCII file ﺑـﻪ درون ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮوف و اﻋﺪاد ﺑﻮده و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺷـﻤﺎره ﻧﻘﺎط، ﻣﺨﺘﺼﺎت x.y.z و ﮐﺪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﯿﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎوی ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻗﻄﺒـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﻗـﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑــﺎ ﻓﺮﻣـﺖ SDRmap coordinate format ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار SDRmap ﻧﺴﺨﻪ 6.50 و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺖ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد. ﭘﻨﺠﺮه زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻓﺎﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ SDRmap coordinate format را ﮐﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻧـﺮم اﻓـﺰار SDRmap ﻧﺴﺨﻪ 6.50 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎﻻ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره ، x ، y ، z و ﮐﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻓــﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﻪ درون ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎب ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﻮر File> Import را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدد:
صفحه ۱۳ کتاب 
در اﯾـــﻦ ﭘﻨﺠـــﺮه اﺑﺘـــﺪا در ﻗﺴـــﻤﺖ File type ﻓﺮﻣـــﺖ ﻣﻨﺎﺳـــــﺐ ﻓــــﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋــــﺎﺗﯽ ﮐــــﻪ ﻫﻤــــﺎن SDRmap coordinate format ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺳـﭙﺲ در ﻗﺴـﻤﺖ file name ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ ﯾـﺮ روی دﮐﻤﻪ Browse ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا و در ﻧﻬﺎﯾﺖ Ok ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﺬا ﻧﻘﺎط ﺑﻪ درون ﺟﺎب ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﺷـﺪه و ﺟـﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ درون ﺟﺎب اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ از ﺻﻔﺤـﻪ ﮐﻠﯿـﺪ دﮐﻤـﻪ Z و ﺳـﭙﺲ دﮐﻤـﻪ E را ﻓﺸﺮده ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
3-2  دﺳﺘﻮر ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ Zoom
ﺟﻬﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮﺳﯿﻢ دﯾــﺪه ﺷـﻮﻧﺪ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﺑﺘﺪا دﮐﻤﻪ Z وﺳﭙﺲ دﮐﻤﻪ E را ﻓﺸﺎر داد. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ Zoom Extend در اﺗﻮﮐﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آﯾﮑﻮﻧﻬﺎی و از ﻧﻮار اﺑﺰارﺑﺎﻻی ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﺋﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.

خوشحال میشیم در صورتی که شما از دسته بندی دانلود مجلات ما سر بزنید تمام کوشش ما قرار دادن کتاب و مجلات مناسب میباشد
خواهشا توصیهتون رو برای دانلود pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap سایت ما قرار بدید

 • جدیدترین تاریخ تغییر برابر است با : 1402/4/23 یا جمعه بیست و سه تیر هزار و چهارصد و دو میباشد

 • مجله سرگرمی یاثار
 • برچسب ها

  آخرین کتاب های مشابه در دسته بندی دانلود کتاب کامپیوتر و رایانه

  دانلود pdf کتاب GPS به زبان ساده (ویرایش سوم) مهدی صنیعی نژاد
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 06:20:06
  نام نویسنده : مهدی صنیعی نژاد
  تعداد صفحهات GPS به زبان ساده (ویرایش سوم) :  204صفحه
  سایز کتاب GPS به زبان ساده (ویرایش سوم) : 11.7 مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب ماهنامه علمی آموزشی طراحی وب مدرسه مجازی ایرانیان
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 06:15:05
  نام نویسنده : مدرسه مجازی ایرانیان
  تعداد صفحهات ماهنامه علمی آموزشی طراحی وب : 54صفحه
  سایز کتاب ماهنامه علمی آموزشی طراحی وب : 3 مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب آموزش ریدایرکت کردن و انواع آن مهران منصوری فر
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 06:10:05
  نام نویسنده : مهران منصوری فر
  تعداد صفحهات آموزش ریدایرکت کردن و انواع آن : 19صفحه
  سایز کتاب آموزش ریدایرکت کردن و انواع آن :   نیم مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب کدهای پر استفاده Maple  امیر شکری
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 06:05:05
  نام نویسنده :  امیر شکری
  تعداد صفحهات کدهای پر استفاده Maple : 25صفحه
  سایز کتاب کدهای پر استفاده Maple :   کمتر از یک مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب آموزش مقدماتی بازی سازی با unity میلاد کرامتلو
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 06:00:06
  نام نویسنده : میلاد کرامتلو
  تعداد صفحهات آموزش مقدماتی بازی سازی با unity : 52صفحه
  سایز کتاب آموزش مقدماتی بازی سازی با unity : 4.3 مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  دانلود pdf کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap نامشخص
  تاریخ بروزرسانی : 2023-07-14 05:55:05
  نام نویسنده : نامشخص
  تعداد صفحهات آموزش نرم افزار Sdrmap : 178صفحه
  سایز کتاب آموزش نرم افزار Sdrmap : 5.5 مگابایت
  نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  • کتاب های ویژه
  • جدیدترین ها
  • آخرین نظرات
  عشق به کتاب

  عشق به کتاب

  امید داریم از ما راضی باشید دانلود pdf کتاب- دانلود کتاب

  توضیحات

  توضیحات

  بخش های مهم سایت

  تماس با ما

  تماس با ما

  از طریق قرار دادنپیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید آیدی : yashar_0007 با ما در ارتباط باشید

  سوال امنیتی : رنگ خون چه رنگی میباشد